Thứ sáu, 06/03/2015 2:42

32_Phần Giảng Pháp_Mỗi Ngày Trong Tuần Thứ Tư, Năm và Sáu


Mỗi Ngày Trong Tuần Thứ Tư:

Sẽ xoay quanh đề tài về Tự Ái.

Người chủ lễ vạch rõ cho vong thấy rằng chính do ở Tự Ái mà vong đã sân hận, đã đem nhiều phiền não đến cho mình, đã gây tạo nên biết bao nhiêu nghiệp lực với kẻ khác.

Bài Pháp tham khảo:

  • Tự Ái
  • Nghiệp Chướng Nền Tảng Của Chúng Sanh

GHI NHỚ:

Trong tất cả các buổi giảng Pháp, đều gợi lên cho vong thấy rằng, vong không nên trở lại cõi Ta Bà, lúc nào cũng vạch rõ sự thù thắng vi diệu của cõi Trời, cõi Phật.

Khuyên vong nên sám hối, trì Chú, niệm Phật thật nhiều để người được nhẹ nhàng, dễ dàng xả bỏ những vọng tưởng.

Như thế việc thác sanh về cõi Trời, cõi Phật cũng sẽ được dễ dàng.

Mỗi Ngày Trong Tuần Thứ Năm:

Người chủ lễ sẽ giảng cho vong nghe về Tam Độc: Tham – Sân – Si, về những tai hại, những hậu quả đáng ghê sợ của nó và Ba Món Phiền Não này đã lôi kéo chúng sanh trôi lăn trong vòng sanh tử như thế nào?

Đề tài Tham Sân Si là đề tài lớn, người chủ lễ cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để giảng giải cho vong nghe.

Thần thức có hiểu thấu đáo thì sẽ dễ dàng xả bỏ những vướng mắc của mình, vì đa số những vướng mắc đều nằm vào Tham Sân Si.

Nếu người chủ lễ cảm thấy lúng túng, không diễn tả hết được tính chất của Tam Độc này thì cứ đọc cho vong nghe những bài Pháp nói về Tham Sân Si.

Nên đọc chậm rãi, rõ ràng để cho vong dễ thâm nhập.

Mỗi Ngày Trong Tuần Thứ Sáu:

Đề tài được chọn để giảng trong tuần này là đề tài về Phiền Não.

Bài Pháp tham khảo:

  • Địa Ngục Của Mỗi Chúng Sanh
  • Tâm Bình
  • Buông Xả

Trong tuần này, người chủ lễ sẽ trình bày cho vong sự thù thắng của cõi Trời, những phước báu mà Thiên Chúng được hưởng ở cõi Trời.

Muốn được sanh về cõi Trời, vong phải dốc lòng xả bỏ phiền não, phải giữ một trạng thái Bình để tuyệt đối không vấy vào sân hận.

 

« Chương Trước  
Chương Kế Tiếp »