Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Cẩm Nang Tịnh Độ

12/ Đức Thế Tôn Phó Chúc

12/ Đức Thế Tôn Phó Chúc

“Trong thời Mạt-pháp, các kinh điển ...

11/ VÃNG SINH - THÀNH PHẬT

11/ VÃNG SINH - THÀNH PHẬT

“Bởi vậy mà Ta, Thích-Ca Mâu-Ni ...

10/ Xưng tán Danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật

10/ Xưng tán Danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật

 “Pháp Niệm Phật Tam-muội ...