Thi - Kệ

12 Lời Phát Nguyện Đảnh Lễ Phật A Di Đà Cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

12 Lời Phát Nguyện Đảnh Lễ Phật A Di Đà Cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

PHÁP NGUYỆN ĐẢNH LỄ PHẬT A DI ĐÀ, CẦU VÃNG SANH CỰC ...

Sám Phát Nguyện II

Sám Phát Nguyện II

  Đệ tử chúng con từ vô thỉ,...

Bài kệ dạy người niệm Phật, phát nguyện

Bài kệ dạy người niệm Phật, phát nguyện

Quy nguyên trực chỉ Đại sư Tông Bổn - Nguyễn ...